Ophavsret

Ophavsret

Copyright 2013 Daimler AG. Alle rettigheder forbeholdes. Al grafik, alle tekster, billeder, lyd-, video- og animationsfiler samt deres arrangering er omfattet af ophavsret og andre love til beskyttelse af immateriel ejendomsret. De må hverken kopieres eller ændres til handelsformål eller videregivelse eller benyttes på andre websider. Nogle af Daimler AG's internetsider indeholder også materiale, der er omfattet af ophavsretten for den pågældende, som har stillet dette til rådighed.

Produkter og priser

Efter redaktionens afslutning på enkelte sider kan der være foretaget ændringer på produkter og serviceydelser. Der tages derfor i leveringstiden forbehold for konstruktions- eller formændringer, afvigelser i farvetoner og ændringer i leverings- eller ydelsesomfanget fra producentens side, i det omfang disse ændringer eller afvigelser er rimelige for kunden under hensyntagen til Daimlers interesser. Illustrationerne kan vise tilbehør, specialudstyr eller andet, som ikke er omfattet af det almindelige standardudstyr ved levering. Der kan forekomme farveafvigelser, som skyldes tekniske faktorer. Enkelte sider kan ligeledes omtaler typer og serviceydelser, som ikke tilbydes i bestemte lande. Udsagn, der vedrører lov-, rets- og skattemæssige bestemmelser og konsekvenser gælder imidlertid kun for Forbundsrepublikken Tyskland. Med forbehold af anderledeslydende bestemmelser i salgs- og leveringsbetingelserne gælder de priser, der er gyldige på leveringsdagen. For vores kontraktpartnere skal priserne betragtes som vejledende udsalgspriser. Kontakt derfor en filial eller en kontraktpartner for at få den senest gældende udgave.

Varemærker

Hvor ikke andet er angivet, er alle nævnte mærker på Daimlers internetsider Daimlers varemærker, som er lovmæssigt beskyttet. Dette gælder især modelnavne samt alle virksomhedens logoer og kendetegn.

Licensrettigheder

Daimler ønsker at tilbyde dig et innovativt og informativt internetprogram. Vi håber derfor, at du er ligeså begejstret for vores kreative form, som vi er. Derfor beder vi dig om at have forståelse for, at Daimler er nødt til at beskytte sin immaterielle ejendomsret, inklusive patenter, varemærker og ophavsrettigheder, og at der i forbindelse med disse internetsider ikke kan meddeles licens til Daimlers immaterielle ejendomsret.

Oplysninger om forudseende udsagn

Internetsider, investor relations releases, årsberetninger og perioderapporter, udsyn, præsentationer, lyd- og videoklip fra arrangementer (live eller båndet) og øvrige dokumenter på denne webside indeholder bl.a. forudseende udsagn om den fremtidige udvikling, som beror på ledelsens aktuelle vurdering. Ord som "anticipere", "antage", "tro", "vurdere", "forvente", "påtænke", "kan/kunne", "planlægge", projicere", "burde" og lignende begreber kendetegner sådanne forudseende udsagn. Disse udsagn er underkastet visse risici og usikkerheder. Som eksempler herpå kan nævnes konjunkturnedgang i Europa eller Nordamerika, ændringer i vekselkurser, rentesatser og råstofpriser, konkurrenters introduktion af produkter, øget salgsincitament, succesrig anvendelse af nye forretningsmodeller for smart, leveringssvigt af produktionsmaterialer, der skyldes materialeknaphed, strejke blandt personalet, eller leverandørinsolvens samt en tilbagegang i gensalgspriserne på brugtbiler.
Skulle en af disse usikkerhedsfaktorer eller andre vanskeligt definérbare forhold (nogle af dem er beskrevet under overskriften "Risikorapport" i Daimlers foreliggende årsrapport samt under overskriften "Risk Factors" i Daimlers foreliggende årsrapport i formular 20-F, som er blevet indleveret til de amerikanske tilsynsmyndigheder for fondsbørsen) indtræffe, eller skulle en af antagelserne, der ligger til grund for udsagnene, vise sig at være forkert, kan det faktiske udfald afvige betydeligt fra de udfald, der er nævnt i disse udsagn, eller som implicit er kommet til udtryk. Vi hverken har til hensigt eller ønsker at påtage os forpligtelsen til løbende at opdatere forudseende udsagn, da disse udelukkende er baseret på forholdene den dag, hvor de bliver offentliggjort.

Ansvar

Oplysningerne og angivelserne på disse sider udgør ikke noget løfte eller nogen garanti, uanset om de er udtrykkelige eller stiltiende. De udgør især ikke noget stiltiende tilsagn eller nogen garanti med hensyn til beskaffenhed, salgbarhed, egnethed til bestemte formål eller ikke-krænkelse af love og patenter.

På vores internetsider er der også links til andre sider på internettet. I den forbindelse vil vi gerne gøre opmærksom på, at vi ikke har nogen indflydelse på udformningen og på indholdet af de sider, hvortil vi har links. Derfor kan vi ikke stå inde for aktualiteten, korrektheden, fuldstændigheden eller kvaliteten af de oplysninger, der stilles til rådighed på disse sider. På den baggrund distancerer vi os hermed fra alt indhold på disse sider. Denne tilkendegivelse gælder for alle de på vores internetsider tilknyttede links til eksterne sider samt deres indhold.