Prawa autorskie

Prawa autorskie

Copyright 2010 Daimler AG. Wszystkie prawa zastrzeżone. Wszystkie teksty, zdjęcia, grafika, pliki dźwiękowe, animacje, pliki wideo i ich układ na stronach internetowych podlegają ochronie prawem autorskim oraz innymi przepisami dotyczącymi ochrony własności intelektualnej. Zabronione jest kopiowanie tych obiektów w celach komercyjnych lub w celu dalszego rozpowszechniania, nie dozwolone jest także ich modyfikowanie lub umieszczanie na innych stronach internetowych. Niektóre strony internetowe Daimler zawierają również materiały, objęte prawami autorskimi podmiotów, które udostępniły je do umieszczenia na stronach internetowych.

Produkty

Po zakończeniu opracowania redakcyjnego poszczególnych stron mogły nastąpić zmiany dotyczące produktów i usług. Ze strony producenta zastrzega się możliwość dokonania zmian konstrukcji lub kształtów, zakresu dostawy lub świadczeń oraz istnienia różnic w odcieniach kolorów, o ile zmiany i różnice te, przy uwzględnieniu interesów Daimler będą jeszcze do zaakceptowania przez klienta. Ilustracje mogą przedstawiać także akcesoria, wyposażenie dodatkowe lub inne elementy nie należące do seryjnego zakresu dostaw i świadczeń. Różnice w odcieniach barw uwarunkowane są względami technicznymi. Poszczególne strony mogą zawierać także modele i świadczenia, które nie są oferowane w poszczególnych krajach. Informacje na temat regulacji ustawowych, prawnych i podatkowych oraz ich wpływach obowiązują jedynie w odniesieniu do Republiki Federalnej Niemiec. Z zastrzeżeniem inaczej brzmiących regulacji zawartych w warunkach sprzedaży i dostawcy obowiązują ceny z dnia dostawy. W odniesieniu do naszych partnerów umownych ceny są rozumiane jako niewiążąca rekomendacja cenowa. Dlatego w celu uzyskania ostatecznej informacji należy skontaktować się z oddziałem lub partnerem handlowym.

Znaki towarowe

Jeżeli nie zaznaczono inaczej, wszystkie znaki umieszczone na stronach internetowych Daimler są prawnie chronionymi znakami towarowymi Daimler, dotyczy to w szczególności nazwy modeli, jak również znaków logo oraz emblematów.

Prawa licencyjne

Daimler chce zaoferować Państwu innowacyjny i informacyjny program internetowy. Dlatego też mamy nadzieję, że Państwo tak samo jak my cieszycie się z naszego kreatywnego ukształtowania tego programu internetowego. Prosimy jednak o zrozumienie z Państwa strony dla faktu, że Daimler musi chronić swoją własność intelektualną, włącznie z patentami, znakami towarowymi i prawami autorskimi, oraz iż te strony internetowe nie przyznają nikomu z ich odbiorców żadnych praw licencyjnych do własności intelektualnej Daimler.

Wypowiedzi dotyczące przyszłości

Strony internetowe, Investor Relations Releases, sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa i sprawozdania okresowe, prognozy, prezentacje, transmisje audio i wideo imprez (live lub jako nagranie) oraz inne dokumenty umieszczone na niniejszej stronie zawierają między innymi wypowiedzi dotyczące przyszłości, które oparte są na przekonaniach kierownictwa Daimler. Poprzez użycie na tych stronach internetowych takich wyrażeń jak "antycypować", "zakładać", "sądzić", "oceniać", "oczekiwać", "zamierzać", "mogą/mogłyby", "planować", "prognozowa", "powinny" oraz podobne sformułowania charakteryzują tego rodzaju wypowiedzi dotyczące przyszłości. Takie wypowiedzi są narażone na pewne ryzyka i niepewność. Przykładami tego są rozwój gospodarczy w Europie lub Ameryce Północnej, zmiany kursów walut, stawek procentowych oraz cen surowców, wprowadzanie produktów na rynek przez konkurencję, wyższe zachęty do sprzedaży, pomyślana realizacja nowego modelu biznesowego dla pojazdów smart, przerwy w dostawach materiałów do produkcji, wynikające z wąskich gardeł, strajków związkowych lub upadłości dostawców, oraz spadek cen sprzedaży samochodów używanych. W przypadku wystąpienia jednego z tych czynników niepewności lub innych nieprzewidywalnych sytuacji (niektóre z nich są opisane w zakładce „Risikobericht” w aktualnym sprawozdaniu z działalności Daimler, w formularzu 20-F, które zostało złożone w Urzędzie Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych USA) lub jeśli okaże się, że wypowiedzi będące podstawą założeń są nieprawidłowe, rzeczywiste wyniki mogą się znacznie różnić od wyników podanych w tych wypowiedziach lub domniemanych wyników. Daimler oddala od siebie jakikolwiek zamiar lub obowiązek, do aktualizowania tych wypowiedzi, które dotyczą przyszłości, ponieważ bazują one wyłącznie na okolicznościach z dnia ich publikacji.

Odpowiedzialność

Informacje i dane znajdujące się na tych stronach nie stanowią ani wyraźnie, ani w sposób dorozumiały żadnego zapewnienia ani gwarancji. Nie stanowią one w szczególności dorozumianej (milczącej) obietnicy lub gwarancji dotyczącej właściwości, przydatności do handlu, przydatności do określonych celów lub nienaruszenia ustaw i patentów.

Na naszych stronach internetowych znajdziecie Państwo również linki do innych stron internetowych. Chcemy zwrócić Państwa uwagę na to, iż nie mamy żadnego wpływu na ukształtowanie i zawartość stron, które Państwo odwiedzacie poprzez te linki. Dlatego też nie możemy przejąć odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność lub jakość zamieszczonych tam informacji. Z tego też powodu dystansujemy się niniejszym do wszelkich treści i zawartości tych stron internetowych. Niniejsze oświadczenie obowiązuje w odniesieniu do wszystkich zawartych na naszych stronach internetowych linków do zewnętrznych stron internetowych i ich zawartości.