Oplysninger om databeskyttelse/Privacy Statement

Den dataansvarlige i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse er:

Mercedes-Benz AG ("vi")

Mercedesstraße 120

D-70372 Stuttgart

Tyskland

E-mail: dialog.mb@daimler.com

Databeskyttelsesrådgiver:

Daimler AG

Koncernens kontaktperson vedrørende datasikkerhed

HPC E600

D-70546 Stuttgart

Tyskland

E-mail: data.protection@daimler.com

1. Databeskyttelse

Vi glæder os over, at du har valgt at besøge vores websider og har vist interesse for vores tilbud. Beskyttelsen af personoplysninger er et vigtigt anliggende for os. Vi vil forklare i disse oplysninger om databeskyttelse, hvordan dine personoplysninger indsamles, hvad vi gør med dine oplysninger, til hvilke formål og på hvilket retligt grundlag dette sker, samt hvilke rettigheder og krav dette vedrører for dig. Derudover vil vi henvise til Daimlers databeskyttelsesdirektiv:

Daimlers databeskyttelsesdirektiv.

Vores oplysninger om databeskyttelse i forbindelse med benyttelse af vores websider og Daimler AG's databeskyttelsesdirektiv gælder ikke for aktiviteter på sociale netværkers og andre udbyderes websider, som du har adgang til via links på vores websider. Du bedes finde oplysninger om disse udbyderes databeskyttelsesbestemmelser på deres websider.

2. Indsamling og behandling af dine personoplysninger

a. Når du besøger vores websider, gemmer vi bestemte oplysninger om den browser og det styresystem, som du benytter, datoen og klokkeslættet for besøget, adgangsstatussen (fx om du kunne indlæse websiden eller fik en fejlmelding), anvendelsen af funktionerne på websiden, de evt. indtastede søgebegreber, oplysninger om, hvor ofte du indlæser enkelte websider, betegnelsen på hentede filer, de overførte datamængder, den webside, via hvilken du kom ind på vores webside, samt den webside, som du kommer ind på via vores webside, hvad enten det er ved at klikke på links på vores websider eller indtaste et domæne direkte i søgefeltet i den samme fane (fx i det samme vindue) i den browser, som du har åbnet vores websider i. Ydermere gemmer vi af sikkerhedsmæssige grunde, særligt med henblik på forebyggelse og registrering af angreb på vores websider og forsøg på bedrageri, din IP-adresse samt navnet på din Internet Service Provider i syv dage.

b. Vi gemmer kun andre personoplysninger, hvis du meddeler os disse data, fx i forbindelse med en registrering, en kontaktformular, et spørgeskema, en konkurrence eller med henblik på at indgå en kontrakt, og i disse tilfælde også kun for så vidt vi har tilladelse til dette, hvis du har givet dit samtykke, eller i henhold til den gældende lovgivning (yderligere oplysninger herom kan findes i afsnittet "Retsgrundlag for databehandling").

c. Du er hverken lovmæssigt eller kontraktuelt forpligtet til at gøre dine personoplysninger tilgængelige. Det er dog muligt, at visse funktioner på vores websider afhænger af tilgængeligheden af personoplysninger. Hvis du i disse tilfælde ikke ønsker at tilgængeliggøre dine personoplysninger, kan det medføre, at funktionerne ikke eller kun i begrænset omfang er til rådighed.

3. Anvendelsesformål

a. Vi anvender de personoplysninger, som indsamles, når du besøger vores websider, til at gøre din brugeroplevelse på websiderne så god som mulig samt til at beskytte vores it-systemer mod angreb og andre ulovlige handlinger.

b. For så vidt du meddeler os yderligere personoplysninger, fx i forbindelse med en registrering, en kontaktformular, et spørgeskema, en konkurrence eller med henblik på at indgå en kontrakt, anvendes disse data til de angivne formål, til formål vedrørende kundeadministration og – for så vidt det er nødvendigt – til formål vedrørende bearbejdning og afregning af evt. forretningsoverførsler, i hvert enkelt tilfælde i det nødvendige omfang.

4. Overførsel af personoplysninger til en tredjemand; social plug-ins; anvendelse af tjenesteleverandører

a. Vores websider kan også indeholde tilbud fra en tredjemand. Når du klikker på et sådant tilbud, overfører vi de nødvendige data til den pågældende tredjemand (fx oplysninger om, at du har fundet tilbuddet hos os, og evt. ydeligere informationer, som du allerede har angivet på vores websider i denne henseende).

b. Når vi anvender såkaldte "social plug-ins" fra sociale netværk, såsom Facebook, Twitter og Google+, integrerer vi dem som følgende:

Når du besøger vores websider, er social plug-ins deaktiveret, dvs. der overføres ikke nogen data til operatøren af disse netværk. Hvis du ønsker at anvende et af netværkerne, skal du klikke på den pågældende social plug-in for at oprette en direkte forbindelse til serveren for det pågældende netværk.

Hvis du har en brugerkonto på netværket og er logget ind, når du aktiverer den pågældende social plug-in, kan netværket henføre dit besøg på vores websider til din brugerkonto. Ønsker du at undgå dette, skal du først logge af netværket, inden du aktiverer den pågældende social plug-in. Et socialt netværket kan ikke henføre dit besøg på andre Daimler-websider til din brugerkonto, inden du har aktiveret en allerede eksisterende social plug-in.

Når du aktiverer en social plug-in, overfører netværket det indhold, som gøres tilgængeligt, direkte til din browser, som integrerer indholdet i vores websider. I denne situation kan der også finde dataoverførsler sted, som initieres og styres af det pågældende sociale netværk. Der gælder udelukkende det pågældende netværks databeskyttelsesbestemmelser for din forbindelse til et socialt netværk, for de dataoverførsler, som finder sted mellem et socialt netværk og dit system og for dine interaktioner på platformen..

Den pågældende social plug-in forbliver aktiv, indtil du deaktiverer den eller sletter dine cookies.

Cookie-oplysninger

c. Hvis du klikker på et link til et tilbud eller aktiverer en social plug-in, er det muligt, at der overføres personoplysninger til udbydere i lande uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS), som ud fra Den Europæiske Unions ("EU") synspunkt ikke garanterer et "tilstrækkeligt beskyttelsesniveau" for behandling af personoplysninger, der svarer til EU-standarderne. Tag dette med betragtning, inden du klikker på et link eller aktiverer en social plug-in og således initierer en overførsel af dine data.

d. Vi anvender desuden kvalificerede tjenesteleverandører (it-leverandører, marketingagenturer) til at drive, optimere og sikre vores websider. Vi videresender kun personoplysninger disse, for så vidt det er nødvendigt for tilvejebringelsen og anvendelsen af websiderne samt disses funktionaliteter, for varetagelsen af en berettiget interesse, eller for såvidt du har givet samtykke til dette (se nedenfor i afsnittet "Retsgrundlag for databehandling").

5. Sikkerhed

Vi træffer tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte de data, som vi administrerer, mod manipulation, tab, ødelæggelse og mod uvedkommendes adgang. Vi forbedrer vores sikkerhedsforanstaltninger løbende i overensstemmelse med den teknologiske udvikling.

6. Retsgrundlag for databehandling

a. For så vidt du har givet os samtykke til at behandle dine personoplysninger, udgør dette retsgrundlaget for databehandlingen (artikel 6, stk. 1, litra a), i den generelle forordning om databeskyttelse).

b. For så vidt angår behandling af personoplysninger med henblik på indledning eller indgåelse af en kontrakt med dig, udgør artikel 6, stk. 1, litra b), i den generelle forordning om databeskyttelse retsgrundlaget.

c. For så vidt behandlingen af dine personoplysninger er nødvendig for at overholde vores retlige forpligtelse (fx opbevaring af data), har vi beføjelse til dette i henhold til artikel 6, stk. 1, litra c), i den generelle forordning om databeskyttelse.

d. Vi behandler desuden dine personoplysninger med henblik på at varetage vores eller en tredjemands legitime interesser i henhold til artikel 6, stk. 1, litra f), i den generelle forordning om databeskyttelse. Sådanne legitime interesser omfatter fx opretholdelsen af vores it-systemers funktionsdygtighed, (direkte) markedsføring af egne og tredjemands produkter og tjenesteydelser samt lovmæssig dokumentation af forretningskontakter. For så vidt angår den nødvendige interessevurdering i hvert enkelt tilfælde tager vi særligt typen af personoplysningerne, behandlingsformålet, behandlingsomstændighederne og din interesse i dine personoplysningers fortrolighed i betragtning.

7. Sletning af dine personoplysninger

Efter syv dage sletter vi din IP-adresse samt navnet på din Internet Service Provider, som vi gemmer af sikkerhedsmæssige grunde. Derudover sletter vi dine personoplysninger, så snart formålet med indsamlingen og behandlingen af dataene bortfalder. Data gemmes kun efter dette tidspunkt, i tilfælde af at dette kræves i henhold til lovgivningen, forordninger eller øvrige retsforskrifter, som vi er underlagt, inden for EU eller i henhold til retsforskrifter i tredjelande, hvis disse har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Hvis det i det enkelte tilfælde ikke er muligt at slette personoplysninger, vil disse blive markeret med henblik på at begrænse deres videre behandling.

8. Den registreredes rettigheder

a. Som den registrerede har du ret til indsigt (artikel 15 i den generelle forordning om databeskyttelse), berigtigelse (artikel 16 i den generelle forordning om databeskyttelse), sletning (artikel 17 i den generelle forordning om databeskyttelse), begrænsning af behandling (artikel 18 i den generelle forordning om databeskyttelse) samt dataportabilitet (artikel 20 i den generelle forordning om databeskyttelse).

b. Hvis du har givet samtykke til, at vi behandler dine personoplysninger, har du ret til at trække dit samtykke tilbage til enhver tid. Tilbagetrækningen af samtykke berører ikke lovligheden af behandlingen af dine personoplysninger inden tilbagetrækningen. En tilbagetrækning af samtykke berører ligeledes ikke den fortsatte behandling af data, som sker på baggrund af et andet retsgrundlag, eksempelvis for at overholde retlige forpligtelser (jf. afsnittet "Retsgrundlag for databehandling").

d. Du bedes sende krav eller erklæringer til den følgende kontaktadresse, hvis der er muligt: Support.

e. Hvis du finder, at behandlingen af dine personoplysninger overtræder lovgivningen, har du ret til at indgive klage til den ansvarlige datatilsynsmyndighed (artikel 77 i den generelle forordning om databeskyttelse).

9. Nyhedsbrev

Hvis du tilmelder dig et nyhedsbrev, som tilbydes på vore webside, anvendes de data, du angiver, når du tilmelder dig nyhedsbrevet, kun til afsendelse af nyhedsbrevet, medmindre du accepterer yderligere anvendelse. Du kan til enhver tid opsige abonnementet via nyhedsbrevets særlige afmelderubrik.

10. Daimler AG's centrale adgangsservice

Med Daimler AG's centrale adgangsservice kan du tilmelde dig alle websider og applikationer inden for Daimler-gruppen og dens produkter, hvis de er tilmeldt denne service. De gældende anvendelsesbetingelser indeholder særlige databeskyttelsesbestemmelser. Du kan hente anvendelsesbetingelserne på de pågældende tilmeldingssider for de tilknyttede websider og applikationer.

11. Dataoverførsel til modtager uden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde

a. Ved anvendelse af tjenesteleverandører (se afsnittet "Anvendelse af tjenesteleverandører") kan personoplysninger blive overført og behandlet af modtagere uden for Den Europæiske Union, Island, Liechtenstein og Norge (dvs. Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde), navnlig USA og Indien.

b. De følgende lande har ud fra EU's synspunkt et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau for behandling af personoplysninger, der svarer til EU-standarder (en såkaldt afgørelse om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet): Andorra, Argentina, Canada (begrænset), Færøerne, Guernsey, Israel, Isle of Man, Japan, Jersey, New Zealand, Schweiz, Uruguay. Hvad angår modtagere i andre lande, indgår vi aftaler om anvendelsen af EU-standardkontraktbestemmelser, bindende forretningsbestemmelser eller andre tilladte ordninger for at sikre et tilstrækkelig beskyttelsesniveau, der er i overensstemmelse med lovkravene. Du kan få flere oplysninger om dette ved at henvende dig til os via kontaktoplysningerne angivet i afsnittet "Den registreredes rettigheder".

12. Cookies

Du finder informationer om de cookies, vi anvender, samt deres funktioner i vores cookie-oplysninger.

Cookie-oplysninger

Version: oktober 2020