Privacyverklaringen/privacy statement

Verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is:

Mercedes-Benz AG (“Wij“)

Mercedesstraße 120

D-70372 Stuttgart

Duitsland

E-mail: dialog.mb@daimler.com

Functionaris Gegevensbescherming:

Daimler AG

Gevolmachtigde voor de gegevensbeveiliging

HPC E600

D-70546 Stuttgart

Duitsland

E-mail: data.protection@daimler.com

1. Gegevensbescherming

Wij zijn blij met uw bezoek aan onze websites en uw interesse in onze aanbiedingen. De bescherming van uw persoonsgegevens is zeer belangrijk voor ons. In deze privacyverklaringen leggen wij uit, hoe wij uw persoonsgegevens verzamelen, wat wij hiermee doen, voor welke doeleinden en op welke rechtsgronden dit geschiedt en welke rechten en aanspraken dit voor u met zich meebrengt. Daarnaast verwijzen wij naar het Daimler-privacybeleid:

Daimler privacybeleid.

Onze privacyverklaringen voor de gebruikers van onze websites en het privacybeleid van Daimler AG gelden niet voor de activiteiten op de websites van sociale netwerken of andere aanbieders die u via de links op onze websites kunt bereiken. Informeert u zich eveneens op de websites van deze aanbieders over hun privacybeleid.

2. Verzameling en verwerking van uw persoonsgegevens

א. Wanneer u onze websites bezoekt, slaan wij bepaalde gegevens over de door u gebruikte browsers en besturingssystemen, de datum en tijd van uw bezoek, de toegangsstatus (bijvoorbeeld of u een website kon oproepen of dat u een storingsmelding kreeg), het gebruik van functies van de website, de eventueel door u ingevoerde zoekbegrippen, de frequentie waarmee u afzonderlijke websites oproept, de omschrijving van opgeroepen bestanden, de verzonden gegevenshoeveelheid, de website van waaruit u op onze websites terecht bent gekomen en de website die u vanaf onze websites bezoekt op, hetzij u links op onze website aanklikt of een domijn rechtstreeks in het invoerveld van hetzelfde tabblad (resp. hetzelfde venster) van uw browser invoert waarin u onze websites hebt geopend. Bovendien slaan wij om veiligheidsredenen, in het bijzonder ter voorkoming en herkenning van aanvallen op onze websites of pogingen tot oplichting, voor de duur van zeven dagen uw IP-adres en de naam van uw internetprovider op.

ב. Andere persoonsgegevens slaan wij alleen op als u ons deze gegevens bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een contactformulier, een enquête, een prijsvraag of voor het uitvoeren van een overeenkomst hebt medegedeeld, en ook in deze gevallen uitsluitend als wij hiervoor op basis van een door u gegeven toestemming of volgens de geldende rechtsvoorschriften (meer informatie hierover vindt u onderaan in het hoofdstuk “Rechtsgronden voor de verwerking“) toestemming voor hebben.

ג. U bent noch wettelijk noch contractueel verplicht uw persoonsgegevens te verstrekken. Het is echter mogelijk dat bepaalde functies van onze websites van de verstrekking van persoonsgegevens afhankelijk zijn. Indien u in dergelijke gevallen geen persoonsgegevens verstrekt, kan dit ertoe leiden dat functies niet of slechts beperkt beschikbaar zijn.

3. Gebruiksdoeleinden

א. De bij een bezoek aan onze websites verzamelde persoonsgegevens gebruiken wij om deze zo comfortabel mogelijk voor u in te richten en onze IT-systemen tegen aanvallen en andere wederrechtelijke handelingen te beveiligen.

ב. Voor zover u ons andere persoonsgegevens, bijvoorbeeld in het kader van een registratie, een contactformulier, een enquête, een prijsvraag of het uitvoeren van een overeenkomst mededeelt, gebruiken wij deze gegevens uitsluitend voor de genoemde doeleinden, voor het klantbeheer en – indien nodig – voor de afwikkeling en verrekening van eventuele zakelijke overeenkomsten, telkens voor zover hiervoor nodig.

4. Doorgeven van persoonsgegevens aan derden; social plug-ins; gebruik van dienstverleners

א. Onze websites kunnen ook aanbiedingen door derden bevatten. Indien u een dergelijk aanbod aanklikt, geven wij in noodzakelijke omvang gegevens aan de betreffende aanbieder door (bijvoorbeeld de informatie dat u dit aanbod bij ons hebt gevonden en eventueel verdere informatie die u hiertoe reeds op onze websites hebt aangegeven).

ב. Wanneer wij op onze websites zogenaamde “social plug-ins“ van sociale netwerken zoals Facebook, Twitter en Google+ inzetten, doen wij dit als volgt:

Wanneer u onze websites bezoekt, zijn de social plug-ins gedeactiveerd, d.w.z. er vindt absoluut geen overdracht van gegevens plaats aan de aanbieders van deze netwerken. Indien u een van deze netwerken wilt gebruiken, klikt u op de betreffende social plug-in, om een rechtstreekse verbinding met de server van het betreffende netwerk tot stand te brengen.

Indien u een gebruikersaccount bij het netwerk hebt en ten tijde van het activeren van de social plug-in hierbij bent ingelogd, kan het netwerk uw bezoek aan onze websites aan uw gebruikersaccount koppelen. Als u dit wilt vermijden, moet u vóór het activeren van de social plug-in bij het netwerk uitloggen. Het bezoek aan andere Daimler-websites kan niet aan een sociaal netwerk worden gekoppeld, voordat u niet ook een hier aanwezige social plug-in hebt geactiveerd.

Wanneer u een social plug-in activeert, draagt het netwerk de hierdoor beschikbaar komende gegevens direct aan uw browser over waarmee u onze websites bezoekt. In deze situatie kunnen ook gegevensoverdrachten plaatsvinden die door het betreffende sociale netwerk worden geïnitieerd en geregeld. Voor uw verbinding met een sociaal netwerk, de gegevensoverdracht die tussen het netwerk en uw systeem plaatsvindt en voor uw interactie op dit platform geldt uitsluitend het privacybeleid van het betreffende netwerk.

De social plug-in blijft actief, tot u deze deactiveert of uw cookies wist.

Cookie-aanwijzingen

ג. Indien u op een link voor een aanbieding klikt of een social plug-in activeert, is het mogelijk dat persoonsgegevens bij aanbieders in landen buiten de Europese Economische Ruimte terechtkomen, die volgens het standpunt van de Europese Unie (“EU“) geen met de EU-standaards overeenkomend “passend beschermingsniveau“ voor de verwerking van persoonsgegevens waarborgen. Denkt u hier alstublieft aan voordat u een link aanklikt of een social plug-in activeert en daarmee voor de overdracht van uw gegevens zorgt.

ו. Voor de exploitatie, optimalisering en beveiliging van onze websites maken wij bovendien gebruik van gekwalificeerde dienstverleners (IT-dienstverleners, marketingbureau). Persoonsgegevens geven wij uitsluitend hieraan door als dit noodzakelijk is voor het beschikbaar stellen en gebruiken van de websites en de functionaliteiten hiervan, voor het nastreven van legitieme belangen of indien u toestemming hiervoor hebt gegeven (zie onderaan in het hoofdstuk “Rechtsgrondlagen voor de verwerking“).

5. Veiligheid

Wij passen technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen toe om uw door ons beheerde gegevens tegen manipulaties, verlies, vernietiging en de toegang door onbevoegden te beschermen. Wij verbeteren de veiligheidsmaatregelen voortdurend overeenkomstig de technologische ontwikkeling.

6. Rechtsgrondlagen voor de verwerking

א. Voor zover u ons toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, vormt dit de rechtsgrondslag voor de verwerking (art. 6 paragraaf 1 punt a van de AVG).

ב. Voor de verwerking van persoonsgegevens met als doel het voorbereiden of voldoen aan een overeenkomst met u vormt art. 6 paragraaf 1 punt b van de AVG de rechtsgrondslag.

ג. Voor zover de verwerking van uw persoonsgegevens voor het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (bijvoorbeeld voor de bewaring van uw gegevens) noodzakelijk is, zijn wij daartoe overeenkomstig art. 6 paragraaf 1 punt c van de AVG bevoegd.

ו. Bovendien verwerken wij persoonsgegevens voor het behartigen van onze legitieme belangen en de legitieme belangen van derden overeenkomstig art. 6 paragraaf 1 punt f van de AVG. De instandhouding van de functionaliteit van onze IT-systemen, de (direct-)marketing van onze eigen producten en producten van derden en dienstverleningen en de wettelijk vereiste documentatie van zakelijke contacten zijn dergelijke legitieme belangen. Wij houden in het kader van de noodzakelijke afweging van de interessen in het bijzonder rekening met het soort persoonsgegevens, het verwerkingsdoel, de verwerkingsomstandigheden en uw belang bij de vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens.

7. Wissen van uw persoonsgegevens

Uw IP-adres en de naam van uw internetprovider, die wij uitsluitend om veiligheidsredenen opslaan, wissen wij na zeven dagen. Voor de rest wissen wij uw persoonsgegevens zodra het doel waarvoor wij deze gegevens hebben verzameld en verwerkt, vervalt. Na dit tijdstip vindt een opslag uitsluitend plaats mits dit overeenkomstig de wetten, verordeningen of andere wettelijke voorschriften waaraan wij moeten voldoen, in de EU of conform de wettelijke voorschriften in andere landen, indien hier een passend beschermingsniveau geldt, noodzakelijk is. Indien wissen in een afzonderlijk geval niet mogelijk is, worden de betreffende persoonsgegevens gemarkeerd, met als doel de toekomstige verwerking te beperken.

8. Rechten van de betrokkenen

א. Als door de gegevensverwerking getroffene persoon hebt u het recht van inzage (art. 15 AVG), recht op rectificatie en aanvulling (art. 16 AVG), recht op gegevenswissing (art. 17 AVG), recht op beperking van de verwerking (art. 18 AVG) en recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG).

ב. Indien u toestemming hebt gegeven voor de verwerking van uw persoonsgegevens, dan hebt u het recht deze toestemming altijd weer te herroepen. De rechtmatigheid van de verwerking van uw persoonsgegevens tot aan het herroepen blijft door deze herroeping onverminderd van kracht. Eveneens van kracht blijft een verdere verwerking van deze gegevens op basis van een andere rechtsgrondslag, bijvoorbeeld om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen (zie ook het hoofdstuk “Rechtsgrondslagen voor de verwerking“).

ו. Wij verzoeken u, uw aanspraken of verklaringen indien mogelijk aan het volgende contactadres te richten: Support.

E. Indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd met de wettelijke voorschriften is, dan hebt u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit (art. 77 AVG).

9. Newsletter

Indien u zich op een op onze website aangeboden newsletter abonneert, worden de gegevens die bij het aanmelden voor de newsletter worden ingevoerd, voor zover u geen toestemming geeft voor verdere doeleinden, uitsluitend gebruikt voor het verzenden van de newsletter. U kunt het abonnement altijd via de in de Newsletter aangegeven afmeldmogelijkheid beëindigen.

10. Centrale toegangsservice van Daimler AG

Met de centrale toegangsservice van Daimler AG kunt u zich bij alle met deze service verbonden websites en applicaties van de Daimler Group en haar merken aanmelden. De hiervoor geldende gebruiksvoorwaarden bevatten speciale gegevensbeschermingsregelingen. U kunt deze gebruiksvoorwaarden op de betreffende aanmeldpagina's van de aangesloten websites en applicaties oproepen.

11. Gegevensoverdracht aan ontvangers buiten de Europese Economische Ruimte

א. Bij het gebruik van dienstverleners (zie het hoofdstuk “Gebruik van dienstverleners“) kunnen persoonsgegevens aan ontvanger in landen buiten de Europese Unie (“EU“), IJsland, Liechtenstein en Noorwegen (= Europese Economische Ruimte) worden verzonden en hier worden verwerkt, in het bijzonder de USA, India.

ב. Voor de volgende landen geeft de EU aan dat deze beschikken over een met de EU-standaard overeenkomend passend beschermingsniveau dat de verwerking van persoonsgegevens waarborgt (het zgn. Adequaatheidsbesluit): Andorra, Argentinië, Canada (beperkt), Faeröer-eilanden, Guernsey, Israël, Isle of Man, Japan, Jersey, Nieuw-Zeeland, Zwitserland, Uruguay. Met ontvangers in andere landen komen wij de toepassing van EU-standaardcontractbepalingen, van bindende bedrijfsregels of andere toelaatbare mechanismen overeen, om overeenkomstig de wettelijke eisen voor een passend beschermingsniveau te zorgen. Informatie hierover stellen wij u graag via de in het hoofdstuk “Rechten van de betrokkenen“ genoemde contactgegevens ter beschikking.

12. Cookies

Informatie over de door ons gebruikte cookies en hun functies vindt u in onze cookie-aanwijzingen.

Cookie-aanwijzingen

Stand: Oktober 2020